• 11.jpg
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 04.jpg
 • 13.jpg
 • 03.jpg
 • 12.jpg
 • 06.jpg
 • 05.jpg
 • 14.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 15.jpg
HAKKIMIZDA


Yönetim Kurulu Üyeleri:

Erich Ruppen, Yönetim Kurulu Başkanı ve ASO temsilcisi
Demet Feride Adıgüzel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İsak Eskinazi, Yönetim Kurulu Sekreteri
Filiz Turan, Yönetim Kurulu Saymanı
Erdoğan Güler, Yönetim Kurulu Asıl Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Helena Freiermuth, Yönetim Kurulu Yedek Üye
Anton Friedrich Hostettler, Yönetim Kurulu Yedek Üye
Hande Haseki, Yönetim Kurulu Yedek Üye
Yves Grandjean, Yönetim Kurulu Yedek Üye
Ayşegül Grandjean, Yönetim Kurulu Yedek Üye

Denetim Kurulu Üyeleri:
Buğra Turan, Denetim Kurulu Başkanı
Barışcan Abdullahoğlu, Denetim Kurulu Asıl Üye
Burcu Jennifer Ruppen, Denetim Kurulu Asıl Üye

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Hatice Güler, Denetim Kurulu Yedek Üye
Canöz Hayri Dumanlı, Denetim Kurulu Yedek Üye
Aydın Giz, Denetim Kurulu Yedek Üye

 

 

DERNEK TÜZÜĞÜ

 

Kuruluş yılı 1931
 
Derneğin adı / Madde 1
Derneğin adı: İSTANBUL İSVİÇRE KULÜBÜ DERNEĞİ (İsviçre Kulübü İstanbul Derneği)
Derneğin Yeri / Madde 2
İstanbul. Derneğin şubesi yoktur. Gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şubeler açılabilir ve yasal hükümlere uyulduktan sonra daimi veya geçici temsilcilikler açılabilir ve paneller düzenlenebilir.
Derneğin faaliyet alanı ve faaliyet biçimleri / Madde 3
Derneğin faaliyet alanı ve amacı, İsviçre vatandaşları ile kalıcı temaslar kurmak ve İsviçre ile kişisel temas kurmak isteyen kişilere bu imkanı sunmaktır.
1. Faaliyetleri daha aktif bir şekilde organize etmek ve geliştirmek için araştırmalar yapmak
2. Kurslar, seminerler, konferanslar vb. eğitim tedbirleri düzenlemek
3. Amacı gerçekleştirmek için her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezleri kurmak, gazete, dergi, kitap çıkarmak, faaliyetler hakkında bilgi vermek, üyelere dağıtılmak üzere broşür ve bültenler yayınlamak
4. Amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç, envanter ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
5. Gerekli izinleri aldıktan sonra yurt içi ve yurt dışından bağış toplamak ve bağış kabul etmek
6. Tüzükte yazılı amaçların gerçekleştirilmesi ve gerekli gelirlerin temini için ekonomik, ticari ve sınai şirketler kurmak ve işletmek.
7. Üyelerin kullanımına ve boş zaman aktivitelerine yönelik yerel, sosyal ve kültürel tesislerin açılması ve tefrişi
8. Yemek, konser, balo, tiyatro, sergi, spor etkinlikleri, geziler, eğlence akşamları gibi etkinlikler düzenlemek
9. Dernek faaliyetleri için taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkuller üzerinde mülkiyet hakkı yaratmak
10. Amaçların gerçekleşmesi için gerekli görüldüğü takdirde vakıf ve federasyon kurmak, federasyonlara katılmak. Dernekler tarafından kurulacak tesisler için gerekli izinleri almak
11. Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışında yerleşik kulüp veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla proje bazında ortak faaliyetlerde bulunmak veya birbirini desteklemek
12. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için benzer amaçlı derneklerden, işçi derneklerinden ve sendikalardan maddi destek kabul etmek ve bu kuruluşlara maddi yardımda bulunmak
13. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerektiğinde 5072 sayılı Kanun hükümlerine tabi gıda, giyecek, muhtelif mal ve hizmetler gibi acil ihtiyaçlar ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütmek
15. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açmak
16. Diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri STK'lar ile birlikte, derneğin amacı ile ilgili ve yasal bir yasak bulunmayan alanlarda ortak bir hedefe ulaşmak için paneller oluşturmak.
Üyelik Hakkı ve Üye Olma Şartları / Madde 4
Fiil ehliyetine sahip olan, kanuni şartları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini destekleyen ve bu konuda çalışmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı uyruklu kişilerin üye olabilmeleri için Türkiye'de ikamet etmeye uygun olmaları gerekir. Fahri üyelerde bu şart aranmaz.
Dernek başkanına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, 30 gün içinde dernek yönetim kurulu tarafından olumlu veya olumsuz olarak yanıtlanır. Sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecektir. Başvurusu uygun görülen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ve yönetim kurulunun başvurusu üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi büyük destek sağlayanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler.
Onursal üyeler asil üyelerle aynı haklara sahiptir ancak üyelik aidatı ödemezler. Üyelik ücreti ödemekte serbesttirler.
Türkiye'de görev yapan İsviçre Başkonsolosu, uygun gördüğü takdirde derneğin onursal başkanlığına seçilebilir.
Üyeliğin Sona Ermesi / Madde 5
Her üyenin dernek üyeliğini yazılı olarak feshetme hakkı vardır.
Üyenin fesih yazısının Yönetim Kurulu'na ulaşması ile fesih hukuken geçerli olur. Üyeliğin sona ermesi, üyenin derneğe olan borcunu ortadan kaldırmaz.
Üyelikten Çıkarılma / Madde 6 Üyelikten
Çıkarılma Önkoşulları:
1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlar
2. Verilen görevlerin sürekli olarak reddedilmesi
3. Yazılı hatırlatmalara rağmen üyelik aidatının altı ay içinde ödenmemesi
4. Dernek organlarınca alınan kararlara uyulmaması
5. Üyelik Şartlarının Kaybı
Yukarıdaki durumlardan birinin tespiti halinde, yönetim kurulu üyeliğinizi sona erdirebilir.
İstifa eden veya ihraç edilen üyeler, üyelik defterinden silinir ve dernek malvarlığı üzerinde herhangi bir hakka sahip olmazlar.
Dernek Organları / Madde 7
Derneğin organları şunlardır:
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Kurulu
Derneğin genel kurulunun oluşumu, toplantıların zamanlaması, çağrı ve toplanma usulü / Madde 8
Genel kurul, derneğin en büyük karar alma yetkisine sahip organıdır. Şube sayısı üçe çıkarsa üyelik tabii delegeler ile şubeye kayıtlı üyeler tarafından seçilen delegelerden oluşur.
Genel kurul aşağıdaki durumlarda toplanır:
1. Tüzükte belirtilen zamanlarda olağan toplantılar için
2. Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından gerekli görülen hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul iki yılda bir Ocak ayında Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği gün ve saatte yapılır.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplanır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya davet etmezse, Sulh Ceza Hâkimi üç üyeye Genel Kurulu toplantıya çağırması talimatını verir.
İtiraz - Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılmasına izin verilen üyelerin listesini düzenler. Hak kazanan üyeler, gün, saat, yer ve gündem belirtilerek en az on beş gün önceden gazetede ilan, yazılı bildirim veya e-posta ile toplantıya çağrılır.
Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel kurul yapılamazsa, ikinci toplantının ne zaman ve nerede yapılacağı belirlenir. Birinci ve ikinci toplantılar arasında yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Çoğunluğun sağlanamaması dışında herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde, ilk toplantı için yönetmeliğe göre erteleme nedenleri belirtilerek üyelere bildirilir. İkinci toplantı, ikinci toplantının ertelenmesinden itibaren altı ay içinde yapılmalıdır. Üyeler, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre ikinci toplantıya yeniden davet edilir. Genel Kurul bir defadan fazla ertelenemez.
Toplantı Usulü - Genel Kurul, yetkili üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Tüzük değişikliği veya derneğin feshedilmesi halinde üçte iki çoğunluk aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı ertelenirse, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıda hazır bulunan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesinin toplantı yerinde hazır bulundurulması zorunludur. Üyelerin yetkililerce düzenlenen ve toplantı yerine giriş yapan kimlik kartları yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunun görevlendirdiği kişiler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan listede isimlerinin yanına imza atarak toplantı odasına girerler.
Toplantı nisabına ulaşılırsa bu durum tutanağa geçirilir. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirdiği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, yönetim kurulu tarafından da tutanak düzenlenir. Toplantının açılışından sonra, toplantıya başkanlık etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı ve bir sekreter seçilerek komisyon oluşturulur.
Dernek organlarının seçiminde, oy kullanan üyelerin kimliklerini komisyona ibraz etmeleri ve hazır bulunanlar listesindeki adlarının yanına imza atmaları zorunludur.
Meclise rehberlik etmek ve güvenliğini sağlamak meclis başkanının sorumluluğundadır.
Genel Kurul'da sadece gündemde yer alan konular görüşülebilir. Ancak hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurul'da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyelerin oylarını şahsen kullanmaları gerekmektedir. Onursal üyeler Genel Kurul'a katılabilir ancak oy hakları yoktur. Üye tüzel kişi ise, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya onu temsile yetkilendirdiği kişi oy hakkını kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar tutanaklara geçirilir ve komisyon başkanı ve sekreterler tarafından müştereken imzalanır. Toplantıdan sonra tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Bu belgelerin saklanmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden yönetim kurulu başkanı sorumludur.
Genel Kurul'da oy kullanma ve karar alma usulü / Madde 9
Genel Kurul'da aksine karar alınmadıkça, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri gizli oyla; diğer konularda kararlar açık oylama ile alınır. Gizli oy pusulaları veya yönetim kurulu başkanı tarafından damgalanan oy pusulaları, üyeler tarafından usulüne uygun olarak boş bir kaba konulur ve oy kullanıldıktan sonra açılıp değerlendirilir.
Açık oylama, Genel Kurul Başkanı'nın belirleyeceği yönteme göre yapılacaktır.
Genel Kurul'da kararlar, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Sadece tüzük değişikliğine ve derneğin feshine ilişkin kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.
Toplantısız ve celpsiz alınan kararlar, yazılı katılım ile toplantısız alınan kararlar ile tüm üyelerin toplantıda celpsiz olarak aldıkları kararlar bu tüzüğe göre yürütülür. Böyle bir karar, olağan bir toplantının yerini almaz.
Tüzük Değişikliği / Madde 10
Tüzük değişiklikleri ancak genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurul'da esas tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için karar, katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.
Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı ertelenirse, ikinci toplantıda çoğunluğun bulunmasına gerek kalmaz. Ancak bu toplantıda hazır bulunan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Ana Tüzük değişikliği karar yeter sayısı toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3'üdür. Genel Kurul'da esas tüzük değişikliği oylaması açık olacaktır.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri / Madde 11
Aşağıda sayılan hususlar Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçimi
2. Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklikler
3. Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi
4. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülmesi ve yönetim kurulu üyeleri onay, mevcut veya değiştirilmiş biçimde ibrası
5. Derneğin diğer organlarının incelenmesi ve gerekirse meşru nedenlerle faaliyetlerine son verilmesi
6. Üyeliğin reddi ve yönetim kurulunun üyelikten çıkarma kararına yapılan itirazların incelenmesi
7. Dernek için gerekli olan taşınmazın satın alınması veya mevcut taşınmazın satışı konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
9. Derneğin kamuda görev yapmayan yönetim kurulu ve denetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücret, yol ve tazminatlar ile derneklere hizmet için görevlendirilecek üyelere yapılacak ödemelerin tespiti dernek
10. Derneğin federasyona katılmasına veya federasyondan çekilmesine ilişkin karar; Kurula ilgili yetkinin verilmesi
11. Dernek şubelerinin açılmasına karar verilmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi
12. Derneğin uluslararası faaliyetlerini yürütmek, yabancı dernek ve kuruluşlara katılmak veya istifa etmek
13. Dernek tarafından vakıf kurulması
14. Derneğin Feshi
15. Yönetim Kurulu tarafından diğer tekliflerin incelenmesi ve ilgili kararlar
16. Başka bir dernek organına devredilmemiş işleri yürütmek için en yüksek yetkiye sahip dernek organı olarak; yetkilerin kullanılması
17. Mevzuata göre Genel Kurul tarafından yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesi

Yönetim Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri / Madde 12
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
Seçimden sonraki ilk toplantısında yönetim kurulu görev dağılımı yapar ve başkan, yardımcısı ve yardımcısı atar. Başkan, Sekreter, Sayman ve Üye.
Yönetim Kurulu, tüm üyeleri bilgilendirerek toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin yarısının hazır bulunması halinde toplantı yapabilir. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu üyeliğinin istifa veya diğer nedenlerle boşalması halinde, yedek üyenin Genel Kurul'da alınan oyların çoğunluğu ile çağrılması zorunludur.
Ayrıca kurul, yurtdışındaki İsviçre komitesinde İsviçre kolonisini temsil edecek delegeleri ve temsilcilerini seçer. Her ikisi de her biri 4 yıl olmak üzere en fazla 2 dönem delege olarak görev yapabilir.
Kurulun görev ve yetkileri:
Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmek zorundadır.
1. Derneği temsil etmek ve bir yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye ilgili vekaletname vermek
2. Gelir ve gider hesaplarını tutmak, bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak
3. İç tüzük oluşturmak
4. Genel kurulun onayı ile derneğin faaliyetleri hakkında bilgi almak, gayrimenkul satın almak, derneğin gayrimenkul ve maddi varlıklarını satmak, bina ve tesis inşa etmek, kira sözleşmeleri akdedilmesi , dernek lehine ipotek alınması, maddi duran varlıkların kurulması
5. Genel Kurul'un verdiği yetki ile şube açma işlemlerinin yapılmasını sağlamak
6. Dernek şubelerinin kontrolünü sağlamak
7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
8. Genel Kurul kararlarını yürütmek
9. Derneğin faaliyet hesabı veya bilançosu ile gelir hesabı ile Yönetim Kurulu faaliyetlerine ilişkin yıllık faaliyet raporunun derlenmesi ve bu raporların Genel Kurul'a sunulması
10. Bütçeye uyulmasını sağlamak
11. Üyelerin kabulü ve görevden alınmasına ilişkin karar
12. Dernek amaçlarını gerçekleştirmeye yarayan ve almaya yetkili olduğu kararları almak ve uygulamak
13. Mevzuattan kaynaklanan diğer görevler ve yetkilerin kullanımı
Yönetim kurulunda görev dağılımı
Başkan - Derneği doğal olarak temsil eder. Yazışmaları dernek adına imzalar ve derneğin mührünü yanında bulundurur. Genel Kurul'a karşı Yönetim Kurulu ile birlikte sorumludur. Sayman ile finansal prosedürleri imzalar.
Başkan Yardımcısı - Başkan'ın yokluğunda Yönetim Kurulu'na başkanlık eder, görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.
Sayman - Derneğin mali işlemlerini yürütür. Defter tutar, bilanço düzenler, dernek gelirlerini bankalara öder, hesaplar açar ve acil giderler için yönetim kurulunca belirlenecek belli bir miktarı yönetir. Bankadan para çekmek, sayman ve başkanın ortak imzası ile mümkündür. Ayrıca derneğin tüm gelir ve giderlerinden sorumludur.
Sekreter - Dernek Yönetim Kurulu toplantılarını hazırlar. Toplantıda alınan kararları karar defterine aktarır ve derneğin yetkililerle ve diğer gerçek ve tüzel kişilerle yazışmalarını hazırlar.
Yedek üyelerin Yönetim Kuruluna iltizamı / Madde 13
Yönetim kurulu üye sayısının, üyeliğin boşalması nedeniyle ve yerine yedek üyeler gelmesine rağmen tam üye sayısının yarısının altına düşmesi halinde, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim komitesi tarafından bir ay içinde toplanır. Çağrı yapılmadığı takdirde, dernek üyelerinden birinin talebi üzerine yer hakimi, bir ay içinde genel kurulu yapmakla görevlendirilecek dernek üyeleri arasından ana duruşmada üç kişiyi seçer. .
Derneğin iç denetimi / Madde 14
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu iç denetim yapabilir. Bağımsız denetim şirketlerine de inceleme yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim şirketi tarafından inceleme yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu, derneği yılda en az bir kez denetlemek zorundadır. Gerektiğinde genel kurul veya yönetim kurulu denetim yapabilir veya bağımsız denetim şirketlerine yaptırabilir.
Derneğin Gelirleri / Madde 15
Derneğin aşağıdaki gelir kaynakları vardır
1. Üyelik ücretleri: Yıllık üyelik ücreti 50 CHF'dir (İsviçre Frangı). Bu tutar, ödeme gününde Türk para birimi karşılığı olarak tahsil edilecektir. Üyelik ücretleri her yıl 30 Nisan tarihine kadar ödenecektir. Yeni üyeler, üye oldukları günden itibaren üyelik ücretini ödemekle yükümlüdürler. Aynı evde yaşayan eşler ve çocuklar (18 yaş üstü) normal üyelik ücretinin yarısını öderler. Bu şekilde evli bir çift, yılda 75 CHF karşılığı Türk parası öder.
1. Genel Kurul bu miktarı artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.
2. Gerçek ve tüzel kişilerden gönüllü bağış ve ödemeler
3. Çay partileri, akşam yemekleri, geziler, eğlence etkinlikleri, tiyatro gösterileri, konserler, spor yarışmaları, konferanslar vb. toplantılardan elde edilen gelirler.
4. Dernek mal varlığından elde edilen gelirler
5. Kanuni hükümler çerçevesinde toplanan bağış ve parasal menfaatler.
6. Derneğin amacını gerçekleştirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğü ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler.
7. Diğer Gelir
Bildirim Görevi / Madde 16
İdari Müdüre Bildirim - Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısından itibaren 30 gün içinde, Yönetim Kurulu'nun seçilmiş asil ve yedek üyeleri ile Genel Kurul'un üyelerine ilişkin bilgileri içeren "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" (Dernek Tüzüğü, Ek 3'te listelenmiştir) ve ekleri; Denetim Kurulu ve diğer organlarda yönetim kurulu başkanı tarafından idare başkanına.
Genel kurul sonucunun bildirilmesine aşağıdakiler eklenmelidir:
1. Genel kurul tutanağının, toplantı başkanı ve vekili tarafından imzalanmış bir kopyası.
2. Tüzük değişikliği yapılmışsa: Tüzüklerin değişen maddelerinin eski ve yeni şekli ile tüzüklerin en son halinin her sayfası yönetim kurulu tarafından imzalanmış, Taşınmaz İlanı - Hakkında dernek tarafından edinilen gayrimenkuller, tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde, doldurulan "Gayrimenkul Bildirimi" formu (Dernek Yönetmeliği, Ek 26'da listelenmiştir) ile tapu sicilindeki idare başkanına bildirimde bulunur. Yurt dışından yardım bildirimi - Dernek yurt dışından yardım almak istiyorsa, "Yurt dışından yardım bildirimi" (Dernek tüzüğü Ek-4'te listelenmiştir) iki nüsha olarak doldurularak idare başkanına ibraz edilmelidir. Form, varsa yurt dışından yardım kabulüne ilişkin yönetim kurulu kararının bir kopyası ile birlikte gönderilir. İlgili protokol, sözleşmeler ve benzeri belgeler ile banka hesap özetleri ve benzerleri. Transferin yapıldığı hesapla ilgili belgelerin kopyalarını eklenir. Mali yardım bankalar aracılığıyla sağlanmalı ve kullanım öncesi bildirim gereklilikleri yerine getirilmelidir. Devlet kurum ve kuruluşları ile yürütülen ortak projelerin bildirilmesi: Dernek alanına giren konularda kamu kurum veya kuruluşları ile birlikte ele alınan projelerde ilgili protokol ve proje (örnek olarak) "Projeler hakkında bildirim" ile
Değişiklik Bildirimi - Kulübün yer/adres değişiklikleri "Yer/Adres Değişikliği Bildirimi" ile bildirilecektir (Kulüp Yönetmeliği Ek 24'te belirtilmiştir); Genel kurul dışında dernek organlarında yapılacak değişiklikler, "Dernek organlarındaki değişikliklerin bildirilmesi" ile meydana gelen değişikliğin 30 gün içinde yönetim başkanına bildirilir (Dernek tüzüğü, Ek 25). ).
Denetim kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri / Madde 17
Denetim Kurulu, genel kurul tarafından seçilir ve 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
Denetim Kurulu asil üyeliğinin sona ermesi veya başka bir nedenle boşalması halinde, genel kurulda en çok oyu alan yedek üyenin göreve çağrılması zorunludur.
Denetim Kurulu'nun görev ve yetkileri: Denetim Kurulu, derneğin faaliyetlerinin tüzükte belirtilen amaca hizmet edip etmediğini, defter, hesap ve kayıtların yasal hükümlere ve dernek çalışma esaslarına uygun olarak tutulup tutulmadığını inceler. bağlantı. Dernek iç tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre bu denetimler bir yılı geçmeyen aralıklarla yapılır. İnceleme sonucu bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve Genel Kurul'a sunulur.
Denetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.
Toplantı yeri kurma / Madde 18
Dernek, amaçta belirtilen hususları yerine getirmek üzere, üyelerinin her zaman kullanabileceği bir toplantı yeri kurabilir. Bu yerde üyelere kantin ve mutfaktan yiyecek ve içecek servisi yapılabilir. Üyeler, yiyecek ve içeceklerin ücretini Kurul tarafından belirlenen oranda ödemek zorundadır. Bu buluşma noktasında hiçbir koşulda para için oyun oynanamaz.
Muhasebe ilke ve yöntemleri ile defterler / Madde 19
Muhasebe ilkeleri: Dernek, gelir tablosuna göre hesap tutmak zorundadır. Ancak, brüt gelirin 2005 yılından itibaren 500.000 TL'yi aşması halinde, izleyen hesap döneminden itibaren bilanço esaslarına göre hesap tutulması zorunludur.
Muhasebe prosedürü izlenirse, tutar iki yıl üst üste yukarıda belirtilen tutarın altına düşerse gelir tablosu kullanılır.
Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, muhasebe prosedürü Yönetim Kurulu kararı ile takip edilebilir.
Dernek ticari faaliyette bulunursa, bu işlem için de Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesap tutulması gerekir.
Kayıt işlemleri
Derneğin defter ve kayıtları dernek tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre tutulur.
Tutulacak Defterler: Dernek aşağıda sayılan defterleri tutar.
a. Gelir tablosundan sonra tutulacak defterler:
1. Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve sayı sırasına göre bu deftere işlenir ve toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır.
2. Üye defteri: Üyelerin kişisel bilgileri ile giriş çıkış tarihleri ​​bu deftere işlenir. Üye girişinde ve yıllık olarak ödenen üye aidatları bu deftere işlenebilir.
3. Posta defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve numara sırasına göre bu deftere işlenir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın suretleri dosyalanır. E-posta ile gelen ve giden evraklar basılı olarak tutulur.
4. Envanter defteri: Derneğin envanteri, elde edildiği tarih ve türü, kullanım yeri, envanterin bulunduğu yerler ile birlikte girilir. Silinen envanter defterden de silinecektir.
5. Gelir tablosu defteri: Derneğin gelir ve giderleri bu deftere açık ve düzenli olarak işlenir.
6. Alındı ​​irsaliyesi defteri: Alındı ​​irsaliyelerinin (makbuzların) seri ve seri numarası, alıcının ve iade edenin (veren) adı ve alındığı ve iade edildiği tarihle birlikte imzaları ile bu deftere işlenir.
b. Muhasebe sürecinde tutulacak defterler:
1. 1a'da 1, 2, 3 ve 6. bentlerde listelenen defterler de muhasebe sürecinde tutulacaktır.
2. Günlük, defteri kebir ve envanter defteri: Bu defterlerin tutulması ve giriş şekli, Vergi Usul Kanunu ve Bakanlığın onayı ile yayımlanan bu Kanuna İlişkin Muhasebe Sisteminde Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre yapılır. Finans.
kitapların tasdik ettirilmesi;
Dernek tarafından tutulacak defterlerin kullanılmadan önce il dernek yönetimi veya noterden tasdik ettirilmesi gerekir. Bu defterler tüm sayfalar dolana kadar saklanacaktır. Geçici bir tasdik gerekli değildir. Muhasebe prosedürüne göre tutulacak defterler ve sürekli formlar, bir önceki kullanım yılının son ayında ve daha sonra yıllık olarak yeniden tasdik edilecektir.
Kâr ve zarar hesabının ve bilançonun düzenlenmesi - Kâr ve zarar hesabına göre hesap tutulması halinde, yıl sonunda "özet kâr ve zarar hesabı" (dernek tüzüğü Ek 16'da listelenmiştir) düzenlenmesi zorunludur. (Aralık 31). Muhasebe yöntemine göre muhasebe yapılması halinde, yıl sonunda (31 Aralık) Maliye Bakanlığının onayı ile yayımlanan bu Kanuna bağlı olarak muhasebe sisteminde uygulanmasına ilişkin tebliğ esaslarına göre, bilanço ve kar zarar hesabı düzenlenmelidir.
Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin usul / Madde 20
Kulübün gelirleri bir "makbuz" ile tahsil edilir (kulüp yönetmeliği, Ek 17'de listelenmiştir). Dernek gelirlerinin banka tarafından tahsil edilmesi halinde, banka tarafından düzenlenen banka dekontları veya banka dekontları alındı ​​teyidi niteliğindedir.
Derneğin giderleri fatura, alındı ​​belgesi, serbest çalışanlardan alınan makbuz ve benzeri belgeler karşılığında yapılır. Gelir Vergisi Kanunu Fıkra 94 kapsamındaki ödemelerde Vergi Usul Kanunu'na göre gider makbuzu düzenlenir; Bu kapsamda olmayan ödemeler için “gider makbuzu” (dernek tüzüğü Ek 13'te listelenmiştir) düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum ve kuruluşlara ücretsiz mal ve hizmet teslimi için "ayni yardım devir belgeleri" (Dernek tüzüğü Ek 14'te listelenmiştir) düzenlenir. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılan ücretsiz mal ve hizmet teslimleri "ayni yardımların alındığına dair teyidi" (Dernek tüzüğü Ek 15'te belirtilmiştir) karşılığında kabul edilir.
Alındı ​​Teşekkürü: Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak "alındı ​​​​belgeleri" (şekli ve şekli dernek tüzüğü Ek 17'de belirtilmiştir) yönetim kurulu kararı ile matbaada yaptırılır.
Makbuzların basımı, kontrol edilmesi, matbaalardan alınması, defterlere işlenmesi, eski ve yeni sayman arasında teslim edilmesi ve teslim alınması, dernek adına bir veya birkaç kişi tarafından kullanılması ve toplananların teslimi ve gelirler için Dernek Tüzüğü'nün ilgili hükümleri uygulanır.
Vekaletname: Dernek adına geliri kabul eden kişi veya kişilerin adları ve bu yetkinin süresi Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Geliri almaya hak kazananların vekaletnameleri, kişi veya kişilerin (Dernek tüzüğü, Ek 19'da listelenmiştir) kişisel bilgileri, imzası ve fotoğrafı ile birlikte üç nüsha olarak dernek tarafından düzenlenir ve tasdik ettirilir. Vekâletnamenin bir nüshası dernek birimlerine verilir. Vekaletname değişiklikleri, yönetim kurulu başkanı tarafından 15 gün içinde dernek birimine bildirilir.
Dernek adına gelir almaya yetkili kişiler, adlarına vekaletnamenin bir örneği dernek kuruluşuna teslim edilmeden gelir elde etmeye başlayamazlar.
Vekâletname ile ilgili kullanım, yenileme, iade ve diğer hususlarda Dernek Tüzüğü'nün ilgili hükümleri uygulanır.
Alındı ​​ve Harcama Belgelerinin Saklanma Süresi: Dernek tarafından kullanılacak makbuzlar, harcama belgeleri ve diğer destekleyici belgeler, özel kanunlarda belirtilen sürelere tabi olmak üzere, sırayla 5 yıl süreyle defterlerde tutulur. Defterde göründükleri tarih ve numarayı liste halinde tutar.
Derneğin feshi, malvarlığının tasfiye şekli / Madde 21
Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Feshin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Genel Kurul'a katılan ve oy kullanan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı ertelenirse, ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul'da fesih açık olarak oylanacak.
Tasfiye usulü: Genel kurul feshe karar verirse derneğin para, mal ve hakları son yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir tasfiye kurulu tarafından tasfiye edilir. Bu işlem, Genel Kurul'un tasfiyeye karar vermesiyle başlar. Otomatik fesih halinde, zaman kanuni gücün yürürlüğe girdiği gündür.
Tasfiye işlemi sırasında kulüp adı olarak "Tasfiye Halindeki Swiss Club İstanbul" adı kullanılacaktır.
Tasfiye Kurulu, kanun hükümlerine göre para, mal ve hakların tasfiye işlemlerini baştan sona kadar yürütmekle yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. Bu inceleme sırasında derneğin defterleri, alındı ​​belgeleri, alındı ​​belgeleri, tapu ekstreleri, banka kayıtları ve diğer belgeleri hakkında açıklamalar yapar, borç ve alacak sonuçlarını bir protokole kaydeder. Tasfiye işlemi sırasında derneğin alacaklılarına başvurulur. Varsa mal paraya çevrilir ve alacaklılara ödenir. Kulübün kredisi varsa tahsil edilir. Bakiyeyi toplayıp borcunu ödedikten sonra kalan para,
Genel Kurul aksini kararlaştırmazsa, mal varlığı ve İsviçre Başkonsolosuna teslim edilecektir. Daha sonra İstanbul'da aynı amaca yönelik ve en az 30 üyeli benzer bir dernek kurulursa, tüzüğü Türk makamları tarafından onaylanırsa, İsviçre konsolosu feshedilen derneğin mal varlığını yeni derneğe devreder. Fesih ve geçiş işlemleri Hükümet Komiseri gözetiminde yürütülür.
Tüm tasfiye işlemleri tasfiye defterine kaydedilir. İdari yöneticinin haklı nedenlerle ek süre verdiği durumlar dışında tasfiye işlemlerinin üç ay içinde tamamlanması gerekir.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesinden ve devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra, tasfiye kurulunca yedi gün içinde derneğin bulunduğu yerin idari yöneticisine yazılı olarak bildirilir. Tasfiye protokolü bu bildirim yazısına eklenmelidir.
Son yönetim kurulu tasfiye kurulu olarak derneğin defter ve belgelerini saklamak zorundadır. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de devredilebilir. Bu defter ve belgelerin saklama süresi beş yıldır.
Bildirim yapma / Madde 22
Dernek başkanı, takvim yılının ilk dört ayında, bir önceki yılın faaliyetlerinin sonucu ile tasdik sonrası gelir ve giderlerine ilişkin "dernek beyanı" 'nı (dernek tüzüğü Ek 21'de belirtilen) göndermek zorundadır. Dernek yönetim kurulu tarafından sorumlu idari yöneticiye bildirilir.
Dernek tarafından borçlanma / Madde 23
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütmek için gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu kararı ile kredi kullanabilir. Bu, kredili mal ve hizmet satın alma şeklinde olabileceği gibi nakit olarak da olabilir. Ancak bu kredi, kulübün gelir kaynakları tarafından karşılanamayacak kadar yüksek olamaz ve kulübü iflas ettiremez.
Temsilcilik açılması / Madde 24
Dernek, faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli gördüğü yerlerde yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Temsilcinin adresi, yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından sorumlu idari yöneticiye yazılı olarak bildirilir. Temsilci, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamaz.
Hüküm Yokluğu / Madde 25
Bu tüzükte hüküm bulunmayan konularda Türk Medeni Kanunu, buna dayalı Dernek Tüzüğü ve derneklere ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Son değişiklikler: Genel Kurul, Ocak 2006

+ + + www.swissclub-istanbul.com - Bir kulüp üyeleri ile yaşar! + + +

Tasarım & Hosting Dumanlı

Please publish modules in offcanvas position.